Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын алба

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, чанар аюулгүй байдлын албанд:

 1. Албаны дарга-1
 2. Чанарын менежер-2
 3. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн-1
 4. Тусламж үйлчилгээний мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн-1 тус тус ажиллаж байна.

Тус албаны чиг үүрэг

 1. Тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдалд тогтмол хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ.
 2. Чанар сайжруулах чиглэлээр ажилтнуудад сургалт, харилцан туршлага, солилцох ажлыг тогтмол зохион байгуулж, тасралтгүй суралцах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
 3. Тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг гарган, хэрэгжилтийг хангах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, түүний мөрөөр цаашид авах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
 4. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамж зааврыг мөрдүүлэн, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцож ажиллана.
 5. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний талаар үйлчлүүлэгч ба эмнэлгийн ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгаанд дүн шинжилгээ хийх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тулгамдсан асуудлаар чанарын судалгааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хийнэ.
 6. Үйлчлүүлэгч болон эрүүл мэндийн мэргэжилтний аюулгүй байдлыг хангах, эрсдэлээс хамгаалах орчин бүрдүүлэхэд шаардлагатай зохицуулалтын талаар санал гаргаж, шийдвэрлүүлнэ.
 7. Шинэ ажилтныг чиглүүлэх сургалтын хөтөлбөрт чанар үйлчлүүлэгчийн чанар, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын талаар тусгах, эмч эмнэлгийн ажилтнуудад чанар, аюулгүй байдлын сургалтыг тогтмол зохион байгуулна.
 8. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарын шалгуур үзүүлэлтэд дүн шинжилгээ хийж, өөрийн байгууллагын тусламж, үйлчилгээний чанар үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын үйл ажиллагааг үнэлнэ.                                                                                                                                     Тус албатай холбогдох утас: 51-263263
© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.