Санхүү хангамжийн алба

 

 

Санхүү, хангамжийн алба нь “Төсвийн тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” болон бусад Монгол улсын хууль тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдөж байгууллагын төсвийн төлөвлөгөө, эд хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт, захиран зарцуулалтанд байнгын хяналт тавьж, төсвийн гүйцэтгэл, хуваарилалт, санхүүгийн баримт бичгийн хөтлөлт зэрэг дээр анхаарч удирдлагууд болон дээд шатны байгууллагуудын тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг оновчтой, зөв зохион байгуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг.

Санхүү, хангамжийн алба нь албаны дарга-1, эдийн засагч-1, нягтлан бодогч-3, нярав-3, хангамжийн менежер-1, нийт 9 албан хаагчтайгаар үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлж ажиллаж байна.       

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.