Захиргаа, хүний нөөцийн алба

Бүтэц, орон тоо

 • Хүний нөөцийн албаны дарга-1
 • Цэргийн албаны сургалт, бэлэн байдал хариуцсан офицер-1
 • Хүний нөөцийн мэргэжилтэн-2
 • Төлөвлөлт, биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн-1
 • Архивын эрхлэгч, хэрэг хөтлөгч-1
 • Захирлын туслах бичиг хэргийн эрхлэгч-1

Албаны чиг үүрэг:

 1. Байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулж, шинэчлэх, ажил үүргийн хуваарилалтад үнэлгээ хийх;
 2. Эмнэлгийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулах;
 3. Алба хаагчдын хувийн хэрэг, холбогдох баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг стандартын дагуу хийж, хөтлөх;
 4. Алба хаагчдын ажлын цаг ашиглалтанд хяналт тавих, холбогдох бүртгэл судалгааг тогтоосон хугацаанд гаргах;
 5. Эмнэлгийн мэргэжилтний багц цагийн биелэлтэд хяналт тавих, тайлан мэдээг нэгтгэн, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;
 6. Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, ажилтны нийгмийн баталгааг хангах болон цалин урамшууллын хөтөлбөрийг боловсруулж, төлөвлөлт хийж, хэрэгжүүлэх;
 7. Төрийн болон албаны, хувь хүний нууцтай холбоотой мэдээллийг хамгаалах, нууцлалыг хангах;
 8. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг нэгтгэн зохион байгуулах;
 9. Удирдах ажилтнуудын ХОМ, ХАСУМ-ийг хариуцах, эмнэлгийн хэмжээнд авилгатай тэмцэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 10. Төрийн тусгай албан хаагч нарын сургалт, цэргийн хэргийн мэдлэгийг тасралтгүй дээшлүүлэх, албаны бэлэн байдлыг хангуулах, 2 жил тутамд эмнэлгийн захирлын нэрэмжит шалгалт авч, үр дүнг тооцох;                                                                                                                                 Тус албатай холбогдох утас: 51-265341, 51-263283
© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.