Амбулаториор үйлчлүүлэх схемтэй танилцана уу

"уйлчлуулэгчийг угтах, тасалбарын машинаас дугаар амбулаторийн тусламж, уйлчилгээний уйл явцын схем давхарын хетеч сувилагч уйлчлуулэгчийн амин узуулэлтийг хэмжих шинжилгзз оношлогоо хийлгэх цахим буртгэлд бγгуулж узлзгийн цаг erex узлэг хийх, зевлегее оношилгоо шинжилгээн давтан узлэгийн товлох эмчийн давтан узлэг хийх, эмчилгзэ, зевлегее erex" гэсэн бичвэр

© 2020. All Rights Reserved. Вэб сайтыг ELITE TOIM MEDIA GROUP LLC.